CZ  EN
16. 9. 2020

Konference CrisCon umožnila diskusi o řešení koronaviru

„Na konferenci CrisCon se scházíme již podeváté, ale osobně si myslím, že letošního setkání si budeme ze všech dosavadních ročníků nejvíce vážit. Vzhledem k událostem posledních měsíců jsou podobná setkání odborné komunity vzácná a my si vážíme toho, že jste do Uherského Hradiště přijeli.“ Těmito slovy zahájil devátý ročník konference CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací (9. – 10. září 2020) odborný garant Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Následující hodiny ukázaly o jak výstižné tvrzení se jednalo, neboť na pozadí programu konference začínaly plnit média zprávy o zvyšujícím se procentu nákazy koronavirem na území České republiky a někteří z účastníků konference dokonce museli kvůli souvisejícím pracovním povinnostem Uherské Hradiště předčasně opustit.

Středa 9. září jako „covidový den“ a čtvrtek 10. září ve znamení přednášek v jednotlivých odborných sekcích. Takto lze ve zkratce popsat program, který si pracovníci pořádající Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro účastníky konference připravili. Zájem o účast původně projevilo více než 120 přihlášených, s blížícím se datem však přibývalo omluvenek a finální počet zůstal těsně pod stovkou. Přesto v Uherském Hradišti proběhla velice podnětná a široká diskuse, kterou rozproudily zejména odborné příspěvky o zkušenostech s řešením pandemie koronaviru na území Zlínského kraje. „S příspěvkem o řešení krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru vystoupil v plenární části konference vedoucí Oddělení zvláštních úkolů Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Robert Pekaj. O svoje zkušenosti z období nouzového stavu se podělili rovněž ředitel Krajského ředitelství Policie ČR ve Zlínském kraji JUDr. Jaromír Tkadleček a starosta města Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník. Doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M. z pořádající fakulty na samý úvod zrekapituloval chemické vlastnosti koronaviru a nastínil možný vývoj pandemické situace. Je jen škoda, že svoji účast musela na poslední chvíli zrušit ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.,“ připomenula největší taháky programu předsedkyně organizačního výboru konference Ing. Kateřina Víchová.

Svojí osobní účastí dodal konferenci na významu hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který účastníky pozdravil na slavnostním zahájení. Spolu s ním přednesli zdravici také děkanka pořádající fakulty doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. a reprezentanti klíčových partnerů, tedy města Uherské Hradiště a Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, které opět přijalo roli spoluorganizátora. „Letošní ročník konference však nebyl jen o setkávání a přednáškách. Zpestřením programu se stalo představení hasících systémů Alatyer a praktická ukázka jejich unikátní technologie hašení, což dalo účastníkům příležitost na chvíli si odpočinout od sezení v posluchárně,“ doplnil garant konference dr. Jiří Konečný.

Navzdory dodržování přísných režimových a hygienických opatření proběhla konference CrisCon v příjemné atmosféře a splnila svoje poslání, tedy vytvořit pro odbornou komunitu zázemí k diskusi. Nezbývá než doufat, že se jubilejní desátý ročník konference CrisCon za rok uskuteční v o poznání příznivějších bezpečnostních podmínkách. „Závěrem bychom rádi poděkovali za podporu našim sponzorům, tedy společnostem POHORELEC s.r.o., Kayaku Safety Systems Europe a.s. a městu Uherské Hradiště. V neposlední řadě děkujeme všem zúčastněným a pevně věříme, že naší konferenci zachovají přízeň i za rok,“ uzavřela svoje poděkování Ing. Víchová.

Text: Jiří Dokulil

1. 9. 2020

Konference CrisCon 2020 zná svůj program


Dva jednací dny, pět odborných sekcí, 45 příspěvků a více než stovka účastníků. To jsou jen některá z čísel charakterizujících letošní devátý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací, zkráceně CrisCon, která se uskuteční v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Odborníci na bezpečnostní problematiku přijedou do Uherského Hradiště diskutovat v termínu 9. – 10. září 2020.


Po slavnostním zahájení ve středu 9. září v 10 hodin, které se uskuteční za účasti představitelů Zlínského kraje, města Uherské Hradiště i rektora pořádající univerzity, bude následovat tzv. plenární zasedání, společné pro všechny účastníky konference. Jak organizátoři předem avizovali, hlavní prostor dostanou příspěvky o dosavadních zkušenostech s řešením pandemie koronaviru, kterým bude patřit celý středeční program. „Do programu konference se nám podařilo domluvit velice kvalitní a erudované řečníky, kteří v období nouzového stavu patřili k přímým aktérům dění. Když navíc přihlédneme k aktuálnosti tématu COVID-19, rozhodli jsme se celý středeční program pojmout jako společný pro všechny účastníky konference. Teprve ve čtvrtek se příspěvky rozdělí do jednotlivých odborných sekcí, které budou jednat odděleně,“ informuje předsedkyně organizačního výboru konference Ing. Kateřina Víchová z pořádající Fakulty logistiky a krizového řízení (dále jen FLKŘ UTB).


První jednací den nabídne účastníkům řadu postřehů o řešení pandemie koronaviru na území Zlínského kraje. Odborný program zahájí ředitel Ústavu environmentální bezpečnosti FLKŘ UTB doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M., který svůj příspěvek „Praktické poznatky a zkušenosti s COVID-19 ve Zlínském kraji“ přednese za osobní účasti ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně MUDr. Evy Sedláčkové, Ph.D. Následovat bude vystoupení vedoucího Oddělení pro zvláštní úkoly Zlínského kraje Ing. Roberta Pekaje pod názvem „Řešení krizové situace s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území Zlínského kraje“. Dopolední program uzavře starosta Uherského Brodu Ing. Ferdinand Kubáník, který pohovoří o řešení pandemie na území tohoto města, jež na jaře patřilo k největším ohniskům nákazy ve Zlínském kraji.


„Po obědě bude následovat příspěvek krajského policejního ředitele JUDr. Jaromíra Tkadlečka a poté se seznámíme s příklady řešení pandemie i v jiných krajích naší republiky, potažmo na Slovensku. S blížícím se večerem dostanou prostor další aspekty koronaviru – například jeho dopad na lidské zdroje v podnicích,“ doplnil odborný garant konference Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. z FLKŘ UTB. V pestrém spektru účastníků zaujmou kromě již zmíněných osobností také hosté ze Správy státních hmotných rezerv, Nemocnice Na Homolce či Správy železnic, státní organizace. Svůj prostor mají v programu i začínající badatelé, pro které byla vypsána Studentská sekce. Oproti loňsku se však neuskuteční formou prezentace vystavených posterů, nýbrž obvyklým „přednáškovým stylem“ v jedné ze seminárních místností.


Základní podmínkou uskutečnění konference CrisCon je splnění přísných režimových a hygienických opatření, která organizátoři konzultují s kompetentními orgány. „Samozřejmě respektujeme mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a v souladu s mimořádnými opatřeními Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a rozhodnutím rektora pořádající Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně budeme nuceni mimo jiné přistoupit k používání roušek ve vnitřních prostorách dějiště konference,“ upozorňuje Ing. Víchová.


Doplňme, že partnery devátého ročníku konference CrisCon jsou společnosti POHORELEC s.r.o. a Kayaku Safety Systems Europe a.s. Konání tohoto významného setkání odborné komunity podpořilo sponzorským darem i hostitelské město Uherské Hradiště.

Text: Jiří Dokulil

24. 8. 2020

Zaostřeno na Covid-19


Zatímco v řadě odvětví nastal hubený rok, odborníci na bezpečnost a krizové řízení letos zažívají doslova žně. Události, které potkaly naši republiku a mnohé další státy, přinesly tvůrcům bezpečnostní politiky na úrovni státu i jednotlivých podniků řadu podnětů, ponaučení i nových výzev, o nichž je zapotřebí diskutovat. Vytvořit prostor k diskusi a posadit ke kulatému stolu zástupce odborné komunity mají v úmyslu organizátoři mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací, pro kterou se vžila zkratka CrisCon. Na půdě královského města Uherské Hradiště je plánováno její konání v termínu 9. – 10. září 2020.


Hlavním organizátorem konference je Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž areál na Studentském náměstí nabídne účastníkům zázemí. „Již v minulých letech jsme tvrdili, že vysokoškolští pedagogové potřebují kontakt s odbornou komunitou a představitelé odborné komunity zase potřebují fórum, na kterém se budou společně setkávat a vyměňovat si zkušenosti. Z tohoto pohledu je konání devátého ročníku konference CrisCon nesmírně potřebné. Domnívám se, že události posledních měsíců potřebu široké diskuse a výměny zkušeností ještě umocnily,“ tvrdí odborný garant konference Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. z pořádající fakulty, který připomněl, že roli spoluorganizátora přijal Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.


Beze změn zůstalo spektrum odborných sekcí, které zahrnuje analýzu rizik, logistiku a dopravu, ochranu obyvatelstva, environmentální bezpečnost a studentskou sekci. Zájemci o účast však byli vyzváni, aby upřednostnili prezentaci příspěvků, jež se vztahují k problematice koronavirové krize. „Příspěvkům se zaměřením na Covid-19 by se měl věnovat celý středeční program, který plánujeme pojmout jako společné plenární zasedání. Odděleným jednáním v jednotlivých odborných sekcích by měl být věnován čtvrtek,“ informovala předsedkyně organizačního výboru Ing. Kateřina Víchová, která dodává: „Aktuální epidemická situace nás nenechává chladnými a jsme připraveni konferenci zorganizovat za zvýšených bezpečnostních opatření. Uděláme maximum proto, aby se letošní devátý ročník uskutečnil.“


Platnost názoru, že v současné složité bezpečnostní situaci má setkávání odborné komunity a hledání nových východisek svůj význam, potvrzuje podpora nejvyšších představitelů územní samosprávy. „Letošní ročník konference by se měl uskutečnit pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, starosty města Uherské Hradiště Ing. Stanislava Blahy i rektorů obou pořádajících vysokých škol prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D. (UTB ve Zlíně) a prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. (VUT Brno),“ sdělila děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.Zájem o konferenci výmluvně potvrzuje počet zaregistrovaných účastníků, který překonal hranici jedné stovky. Bližší informace o chystaném programu i o dalších detailech konference budou postupně zveřejňovány na těchto oficiálních webových stránkách.

Text: Jiří Dokulil

Cíl a zaměření konference:

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.

Všichni autoři jsou zváni, aby přednostně prezentovali aktuální výsledky svých výzkumů spjatých s tématikou COVID-19.

Sekce konference:

  1. sekce:  Analýza rizik
  2. sekce:  Environmentální bezpečnost
  3. sekce:  Ochrana obyvatelstva
  4. sekce:  Logistika a doprava
  5. sekce:  Studentská sekce


Garant konference:

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízeníVědecký výbor konference:

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - STU v Bratislave
prof. Ing. František Božek, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Dr hab. inż. Adam Pawełczyk (Ph.D., D.Sc.) - Wroclav University of Technology
Ing. Robert Pekaj - Krajský úřad Zlínského kraje
doc. Ing. Radim Roudný, CSc. - Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Vít Rušar - HZS Zlínského kraje
doc. Ing. David Řehák, Ph.D. - VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D. - VŠLG
plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - Policie České Republiky
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jan Valouch, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - Akademie věd ČR, v.v.i., Czech Globe
Organizační výbor konference:

Bc. Vlasta Borůvková Buková - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jiří Dokulil - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Monika Hánová - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Klaudie Köbölová - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Mgr. Hana Korecká - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jakub Rak, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Bc. Jaroslava Tůmová - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Kateřina Víchová - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízeníKonference se koná pod záštitou:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor Vysokého učení technického v BrněJiří Čunek
hejtman Zlínského krajeIng. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

Program konference

Odborný program konference:

Odborný program konference si můžete stáhnout zde .
Středa 9. 9. 2020Přednášková místnost P1 Moderátoři: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.; prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
10:00 - 10:30 Slavnostní zahájení konference
10:30 - 11:00 Praktické poznatky a zkušenosti s COVID-19 ve Zlínském kraji
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M.
UTB ve Zlíně
11:00 - 11:30 Řešení krizové situace s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území Zlínského kraje
Ing. Robert Pekaj
Krajský úřad ve Zlíně
11:30 - 12:00 Řešení pandemie COVID-19 z pohledu města Uherský Brod
Ing. Ferdinand Kubáník
Město Uherský Brod
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 13:30 Ukázka před budovou
Moderátor: Ing. Robert Pekaj
13:30 - 13:50 Činnost hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v souvislostis COVID-19
mjr. Ing. Martin Tomášek, MBA
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
13:50 - 14:10 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje v době koronaviru
JUDr. Jaromír Tkadleček
Policie ČR
14:10 - 14:30 Analýza hrozieb nevojenského charakteru a priebežné zhrnutie dopadu COVID-19 na záchrannú zdravotnú službu v regiónoch Slovenskej republiky
Mgr. Margita Vernarcová
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
14:30 - 14:50 Dezinfekční mlha
Václav Jung
TELESTO FIRE PROTECTION
14:50 - 15:10 Role citizen science při pandemii COVID-19
RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
UTB ve Zlíně
15:10 - 15:30 Vplyv mimoriadnej situácie na ponuku služieb a dopyt cestujúcich po verejnej osobnej doprave
doc. Ing. Vladimír Konečný, Ph.D.
Žilinská univerzita v Žilině
15:30 - 16:00 Coffee break
Moderátor: Ing. Eva Hoke, Ph.D.
16:00 - 16:20 V čem nám může pomoci COVID-19? Moderní nástroje k porozumění interakcí mezi člověkem a volně žijícími živočichů
Mgr. Matyáš Adam, Ph.D.
UTB ve Zlíně
16:20 - 16:40 Kolektivní osamocení
Mgr. Alice Kutnarová
UTB ve Zlíně
16:40 - 17:00 Cordone sanitaire and ethical implications of COVID-19 pandemic
Ing. Roman Tadlich, PhD
Technická univerzita v Liberci
17:00 - 17:20 Vliv COVID-19 na řízení lidských zdrojů v českých podnicích
Ing. Eva Hoke, Ph.D.
UTB ve Zlíně
17:20 - 17:40 Manažerské velení - požadované kompetence a rizika při řešení krizových situací
Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17:40 - 18:00 Jsou zdravotnická zařízení připravena čelit krizovým situacím?
Ing. Kateřina Víchová
UTB ve Zlíně
19:00 - 23:00 Společenský večer - HOP Aréna
Přednášková místnost P2 Studentská sekce

Moderátor: Ing. Jiří Dokulil
16:00 - 16:20 Možné dopady nedostatečného pokrytí modelové oblasti hydrantovou sítí
Erik Sova
UTB ve Zlíně
16:20 - 16:40 Zdravotní rizika nákupu dovážených hraček
Jan Marada
UTB ve Zlíně
16:40 - 17:00 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti na křižovatce silnic II/385 a III/37913
Bc. Radek Dvořáček
UTB ve Zlíně
17:00 - 17:20 Návrh webovej aplikácie informačnej podpory ochrany obyvateľstva
Peter Minarčic
UTB ve Zlíně
17:20 - 17:40 Využití technologie RFID ve zdravotnických zařízeních
Ing. Barbora Kotková
UTB ve Zlíně
17:40 - 18:00 Speciální ambulance pro přepravu infekčního pacienta
Ing. Marta Blahová
UTB ve Zlíně


Čtvrtek 10. 9. 2020
Přednášková místnost P1 Odborná sekce : Logistika a doprava

Moderátor: Ing. Pavel Taraba, Ph.D.

9:00 - 9:15 Provozuschopnost drážníinfrastruktury za mimořádných podmínek
Ing. Peter Hrmel
VŠB - Technická univerzita Ostrava
9:15 - 9:30 Vybrané otázky bezpečnosti dopravy ČR
Mgr. Kamil Peterek, Ph.D.
UTB ve Zlíně
9:30 - 9:45 Predikce poptávky po parkovacích a odstavných plochách v Olomouci
Ing. Ondřej Kostka
UTB ve Zlíně
9:45 - 10:00 Standardizace bezpečnosti komunikace vlak řídící centrum
RNDr. Jan Procházka, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně
10:15 - 10:30 Coffee break
Přednášková místnost P1 Odborná sekce : Analýza rizik

Moderátor: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.

10:30 - 10:45 Zdroje rizik spojené s dopravními tunely
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Vysoké učení technické v Brně
10:45 - 11:00 Mosty - jejich rizika a nástroje pro řízení bezpečnosti
Ing. Petr Veselík
Vysoké učení technické v Brně
11:00 - 11:15 Neurčitost rizika
doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
Univerzita Pardubice
11:15 - 11:30 Krizová komunikace a veřejné vnímání rizika COVID-19
Mgr. Marek Tomaštík
UTB ve Zlíně
11:30 - 11:45 Analýza rizik měkkého cíle
Ing. Zdeněk Kalvach
UTB ve Zlíně
11:45 - 12:00 Koordinační centrum managementu měkkého cíle pro zvládání závažných bezpečnostních incidentů
Ing. Zdeněk Kalvach
UTB ve Zlíně
Přednášková místnost P2 Odborná sekce : Environmentální bezpečnost

Moderátor: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M.

9:00 - 9:15 Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy
Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.
UTB ve Zlíně
9:15 - 9:30 Environmentální bezpečnost zdravotnických zařízení
Ing. Bc. Michal Zelenák
Nemocnice Na Homolce
9:30 - 9:45 Občanská věda a její role při humanitárním mapování: příklad čaských a slovenských mapathonů
Bibiána Čelková
UTB ve Zlíně
9:45 - 10:00 Komparace trestněprávní ochrany životního prostředí v ČR, SR a dalšívybrané zemi
JUDr. Radomíra Veselá, PhD. LL.M.
UTB ve Zlíně
10:00 - 10:30 Coffee break
Přednášková místnost P2 Odborná sekce : Ochrana obyvatelstva

Moderátor: doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.

10:30 - 10:45 Problémy bezpečnosti jako prostředí pro řízení
doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.
UTB ve Zlíně
10:45 - 11:00 Profesní příprava v ozbrojených složkách, státní a veřejné správě jako součást ochrany obyvatelstva
PaedDr. Ing. Jan Zelinka, Ph.D., (plk. v.v.)
Policejní akademie ČR v Praze
11:00 - 11:15 Výuka a výcvik příslušníků bezpečnostních sborů v čase mimo službu - metoda osobního rozvoje
Mgr. Vít Svěrák
Policejní akademie ČR v Praze
11:15 - 11:30 Účinné hašení vodní mlhou pro profesionály
Jan Baroň
TELESTO FIRE PROTECTION
11:30 - 11:45 Soudobé a perspektivní druhy hrozeb z hlediska možností obrany občana
Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D., DCv.
UTB ve Zlíně
11:45 - 12:00 Hodnocení dopadů jaderné havárie ve Fukušimě na obyvatelstvo renomovanými odbornými mezinárodními organizacemi
doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.
Policejní akademie ČR v Praze

Organizační pokyny

Termín konference
9. - 10. 9. 2020

Uzávěrka registrací
31. 7. 2020

Uzávěrka zasílání příspěvků
31. 8. 2020

Místo konání
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské náměstí 1532
Uherské Hradiště
686 01
přednáškové místnosti, budova UH 2

Jednací jazyky
český, slovenský, anglický

Doprava
Dopravu si účastníci zajišťují individuálně.

Účastnický poplatek
1 990,- Kč nebo 75,- € (včetně DPH).

Českým účastníkům bude fakturováno v měně Kč, zahraničním účastníkům bude fakturováno v měně EUR.

Žádáme o zaplacení účastnického konferenčního poplatku předem na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána po provedené registraci. Jiný způsob úhrady není možný. Prosíme o uvedení přesných fakturačních údajů.

V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.

Veškeré záležitosti související s fakturací účastnického poplatku směřujte na ekonomické oddělení - viz. Kontakt.

Na základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Poplatek zahrnuje flash disk s úplnými texty odevzdaných článků (bez ISBN, není sborník - sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve středu i čtvrtek) a společenský večer (ve středu). Ubytování není v ceně, účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference - kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace naleznete na stránkách Eduha s.r.o.

Referáty
Předpokládáme vystoupení v délce do 15 minut.

Sborník
Výstupem z konference bude recenzovaný sborník s kódem ISBN. Organizační výbor přijímá pouze příspěvky, jejichž formát respektuje pokyny uvedené v šabloně (záložka Ke stažení).

Registrace

V případě vážného zájmu o účast na konferenci "Krizové řízení a řešení krizových situací 2020" prosím vyplňte následující formulář - je třeba vyplnit všechna pole formuláře, včetně abstraktu Vámi připravovaného příspěvku. Pokud máte zájem o pasivní účast na této konferenci, v seznamu sekcí vyberte prosím "pasivní účast" a název ani abstrakt článku již nevyplňujte. Po zpracování Vašeho požadavku budete kontaktováni organizačním výborem konference.
Výsledné příspěvky na konferenci zpracovávejte prosím podle následujících pokynů.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte s dalším zpracováním Vámi poskytnutých údajů.

Registrační formulář
Jméno a příjmení (vč. titulů):


Váš E-mail: 


Souhlasím se zasíláním novinek o konferenci na zadaný e-mail.
Nesouhlasím se zasíláním novinek o konferenci na zadaný e-mail.


Fakturační údaje:

Adresa(vč. PSČ):Stát: 


IČO: 


DIČ/VAT: 


Telefon: 
Pokud máte zájem pouze o pasivní účast na konferenci, vyberte prosím možnost Pasivní účast a pole s název článku ani abstrakty neměňte.

Sekce: 


Název příspěvku: 


Abstrakt příspěvku v českém či slovenském jazyce:


Abstrakt příspěvku v anglickém jazyce:

Fotografie z konference 2020Reportáž o konferenci 2019
Článek o konferenci 2019 (Slovácké noviny)


Fotografie z konference 2019Reportáž o konferenci 2018
Fotografie z konference 2018Reportáž o konferenci 2017


Ke stažení

Šablony

Šablona příspěvků a pokyny autorům (stáhnout)

Sborníky

Sborník konference 2020 (stáhnout)
Sborník konference 2019 (stáhnout)
Sborník konference 2018 (stáhnout)
Sborník konference 2017 (stáhnout)
Sborník konference 2016 (stáhnout)
Sborník konference 2015 (stáhnout)

Tiskové zprávy

Druhá tisková zpráva o konferenci 2020 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2020 (stáhnout)
Druhá tisková zpráva o konferenci 2019 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2019 (stáhnout)
Třetí tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Druhá tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2017 (stáhnout)

Fotografie

Fotografie z průběhu konference 2017 (stáhnout)

Předsedkyně organizačního výboru
Ing. Kateřina Víchová
Ústav krizového řízení
Telefon
+420 737 800 427
+420 576 032 088
Faktury, sponzorské dary
Ing. Monika Hánová
Ekonomické oddělení
Telefon
+420 576 038 060
E-mail
hanova@utb.cz

Kde nás najdete


Sponzoři konferenceZlatý partner:

Stříbrný partner:

Bronzový partner: