Aktuality

20. 09. 2021

V záložce Galerie naleznete fotogalerii z letošního ročníku konference CrisCon. 
Sborník z konference bude zveřejněn na webu po recenzním řízení a zároveň zaslán do emailových schránek účastníků.

03. 09. 2021

Dnes byl zveřejněn odborný program konference CrisCon, který naleznete zde.

01. 07. 2021

Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci č. AK/PV-514/2021 dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Mezinárodní konference – Krizové řízení a řešení krizových situací – CrisCon”. Jedná se o vzdělávací program pro úředníky, zaměstnance samosprávního územního celku podílejícího se na výkonu správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.

01. 06. 2021

V letošním roce se uskuteční jubilejní 10. ročník mezinárodní konference CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací, která je naplánována na středu 8. a čtvrtek 9. září 2021. Organizaci konference zajišťuje Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Cílem konference je výměna teoretických i praktických poznatků o problematice krizového řízení. Domníváme se, že události posledních týdnů a měsíců zvýraznily potřebu široké diskuse a výměny zkušeností o této tématice, ať už mezi vědecko-pedagogickými pracovníky, odborníky z praxe či dalšími zájemci. Významný prostor bude věnován mimo jiné diskusi o řešení pandemie COVID-19 a o poučení, jež z dosavadního průběhu této události vyplývají. Příspěvky na toto téma jsou obzvláště vítány.

O konferenci

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení. 

Oblasti, v kterých je možné na konferenci publikovat:

 1. Krizové řízení
 2. Ochrana obyvatelstva
 3. Analýza rizik
 4. Risk management
 5. Ekonomicko-manažerské řešení krizových situací
 6. Environmentální hrozby a jejich rizika v ČR
 7. Problematika a témata aplikované environmentální bezpečnosti
 8. Krajinný management a ochrana biodiverzity
 9. Bezpečnost logistických procesů
 10. Digitalizace a udržitelnost v logistice
 11. Kybernetická bezpečnost

Vítána jsou témata zaměřená na problematiku:

Pandemie Covid-19 v kontextu současnosti

Garantka konference:

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Vědecký výbor konference:

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph. D., Vysoká škola logistiky o.p.s.
doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta technologická
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD., TUKE, Fakulta výrobných technológií
Ing. Robert Pekaj, Krajský úřad Zlínského kraje
plk. Ing. Vít Rušar, HZS Zlínského kraje
doc. Ing. David Řehák, Ph.D., VŠB, Fakulta bezpečnostního inženýrství
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D., Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje – Policie ČR
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jan Valouch, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Organizační výbor konference:

Mgr. Matyáš Adam, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Mgr. Vlasta Borůvková Buková, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Monika Hánová, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Ing. Jakub Rak, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Kateřina Víchová, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Záštitu konferenci udělili:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor VUT v Brně

Ing. Radim Holiš
hejtman Zlínského kraje

Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

Organizační pokyny

Termín konference: 8. a 9. září 2021
V případě nepříznivé epidemiologické situace se konference nebude konat a termín bude přesunut.

Uzávěrka registrací: 15. července 2021 31. července 2021

Uzávěrka registrací pro účastníky kurzu CŽV: 31. července 2021

Uzávěrka zasílání příspěvků: 31. srpna 2021

Příspěvky zasílejte na adresu: conference@criscon.cz

Doprava a ubytování:

Dopravu a ubytování si účastníci zajišťují individuálně.

Místo konání konference:

Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště 686 01
UH 2 – modrá budova

Účastnický poplatek:

1 990,- Kč nebo 75,- €.*

Žádáme o zaplacení účastnického konferenčního poplatku předem na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána po provedené registraci e-mailem. Jiný způsob úhrady není možný. Prosíme o uvedení přesných fakturačních údajů.

V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.

Veškeré záležitosti související s fakturací účastnického poplatku směřujte na ekonomické oddělení – kontakt

Na základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Poplatek zahrnuje sborník abstraktů (bez ISBN, není sborník – sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve středu i čtvrtek) a společenský večer (ve středu).

Ubytování není v ceně, účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference – kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace naleznete na stránkách Eduha s.r.o., Hotel U hejtmana Šarovce, Hotel a restaurace Koníček

*Českým účastníkům bude fakturováno v měně Kč, zahraničním účastníkům bude fakturováno v měně EUR.

Kontakty

Předsedkyně organizačního výboru:
Ing. Kateřina Víchová, Ph.D.
+420 576 032 088
kvichova@utb.cz

Faktury, sponzorské dary:
Ing. Monika Hánová
+420 576 038 060
hanova@utb.cz

Sponzoři