Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení. 

Oblasti, v kterých je možné na konferenci publikovat:

 1. Krizové řízení
 2. Ochrana obyvatelstva
 3. Analýza rizik
 4. Risk management
 5. Ekonomicko-manažerské řešení krizových situací
 6. Environmentální hrozby a jejich rizika v ČR
 7. Problematika a témata aplikované environmentální bezpečnosti
 8. Krajinný management a ochrana biodiverzity
 9. Bezpečnost logistických procesů
 10. Digitalizace a udržitelnost v logistice
 11. Kybernetická bezpečnost

Kurz CŽV

Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci č. AK/PV-514/2021 dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Mezinárodní konference – Krizové řízení a řešení krizových situací – CrisCon”. Jedná se o vzdělávací program pro úředníky, zaměstnance samosprávního územního celku podílejícího se na výkonu správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.

Garantka konference:
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Spoluorganizátoři konference:
ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství

Vědecký výbor konference:

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph. D., Vysoká škola logistiky o.p.s.
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta technologická
genmjr v.z. odb. as. Ing. Jiří Halaška, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., dr.h.c., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD., TUKE, Fakulta výrobných technológií
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
Ing. Robert Pekaj MPA, Krajský úřad Zlínského kraje
plk. Ing. Vít Rušar, HZS Zlínského kraje
prof. Ing. David Řehák, Ph.D., VŠB, Fakulta bezpečnostního inženýrství
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D., Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jan Valouch, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Organizační výbor konference:

Mgr. Vlasta Borůvková Buková, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Monika Hánová, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, Ph.D., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Ing. Martin Ficek, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Bc. et Bc. Lukáš Snopek, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Kateřina Víchová, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

O záštitu budeme žádat:

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., rektor UTB
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., rektor VUT
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT
Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Ing. Stanislav Blaha, starosta Uherské Hradiště

Záštitu nad konferencí převzali:Ochrana osobních údajů