Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení. 

Oblasti, v kterých je možné na konferenci publikovat:

 1. Krizové řízení
 2. Ochrana obyvatelstva
 3. Analýza rizik
 4. Risk management
 5. Ekonomicko-manažerské řešení krizových situací
 6. Environmentální hrozby a jejich rizika v ČR
 7. Problematika a témata aplikované environmentální bezpečnosti
 8. Krajinný management a ochrana biodiverzity
 9. Bezpečnost logistických procesů
 10. Digitalizace a udržitelnost v logistice
 11. Kybernetická bezpečnost

Vítána jsou témata zaměřená na problematiku:

Pandemie Covid-19 v kontextu současnosti

Garantka konference:

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Vědecký výbor konference:

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph. D., Vysoká škola logistiky o.p.s.
doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta technologická
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD., TUKE, Fakulta výrobných technológií
Ing. Robert Pekaj, Krajský úřad Zlínského kraje
plk. Ing. Vít Rušar, HZS Zlínského kraje
doc. Ing. David Řehák, Ph.D., VŠB, Fakulta bezpečnostního inženýrství
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D., Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje – Policie ČR
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jan Valouch, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Organizační výbor konference:

Mgr. Matyáš Adam, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Mgr. Vlasta Borůvková Buková, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Monika Hánová, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Ing. Jakub Rak, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Kateřina Víchová, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Záštitu konferenci udělili:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor VUT v Brně

Ing. Radim Holiš
hejtman Zlínského kraje

Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště