Cílem je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci č. AK/PV-514/2021 dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Mezinárodní konference – Krizové řízení a řešení krizových situací – CrisCon”.

Oblasti, kterým se konference věnuje:

 1. Krizové řízení a kritická infrastruktura ve zdravotnictví
 2. Ochrana obyvatelstva
 3. Analýza rizik
 4. Risk management
 5. Ekonomicko-manažerské řešení krizových situací
 6. Environmentální hrozby a jejich rizika v ČR
 7. Problematika a témata aplikované environmentální bezpečnosti
 8. Krajinný management a ochrana biodiverzity
 9. Bezpečnost logistických procesů
 10. Digitalizace a udržitelnost v logistice
 11. Kybernetická bezpečnost

Garantka konference:
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Spoluorganizátoři konference:
ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství

Vědecký výbor konference:

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph. D., Vysoká škola logistiky o.p.s.
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta technologická
genmjr v.z. odb. as. Ing. Jiří Halaška, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství
Mgr. Renata Havránková, Ph.D., Jihočeská univerzita ve Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., dr.h.c., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
pplk. doc. JUDr. Ing. PhDr. Kristína Králiková, PhD., MBA, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD., TUKE, Fakulta výrobných technológií
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
Ing. Robert Pekaj MPA, Krajský úřad Zlínského kraje
plk. Ing. Vít Rušar, HZS Zlínského kraje
prof. Ing. David Řehák, Ph.D., VŠB, Fakulta bezpečnostního inženýrství
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D., Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jan Valouch, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Organizační výbor konference:

Mgr. Vlasta Borůvková Buková, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Monika Hánová, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, Ph.D., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Ing. Martin Ficek, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Bc. et Bc. Lukáš Snopek, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Kateřina Víchová, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Záštitu nad konferencí převzali: