Cílem je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci č. AK/PV-514/2021 dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Mezinárodní konference – Krizové řízení a řešení krizových situací – CrisCon”. O akreditaci konference a přidělení kreditů v rámci celoživotního vzdělávání lékařů bude rovněž požádána Česká lékařská komora.

Oblasti, kterým se konference věnuje:

 1. Krizové řízení a kritická infrastruktura ve zdravotnictví
 2. Analýza rizik
 3. Risk management
 4. Bezpečnost logistických procesů
 5. Ekonomicko-manažerské řešení krizových situací
 6. Možné chemické, biologické, radiologické a jaderné ohrožení obyvatelstva z pohledu ochrany obyvatelstva
 7. Environmentální hrozby a jejich rizika v České republice
 8. Problematika a témata aplikované environmentální bezpečnosti
 9. Zdravotnické operační středisko jako prvek kritické infrastruktury
 10. Systém práce „Týmu biologické ochrany“
 11. Kontaminovaný pacient v přednemocniční neodkladné péči
 12. Krajinný management a ochrana biodiverzity
 13. Digitalizace a udržitelnost v logistice
 14. Kybernetická bezpečnost
 15. Jednotná třídící karta pro události s hromadným postižením zdraví

Garantka konference:
prof. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Spoluorganizátoři konference:
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 
Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

Vědecký výbor konference:

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
JUDr. Ivan Barančík, PhD.
MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D., Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph. D., Vysoká škola logistiky o.p.s.
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
prof. PhDr. Jan Eichler, CSc., Institut mezinárodních vztahů MZV ČR
doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta technologická
Mgr. Renata Havránková, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., dr.h.c., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 
Ing. Robert Pekaj MPA, Krajský úřad Zlínského kraje
MUDr. Dorin Pfeifer, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
plk. Ing. Vít Rušar, HZS Zlínského kraje
prof. Ing. David Řehák, Ph.D., VŠB, Fakulta bezpečnostního inženýrství
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D., Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., UTB ve Zlíně, CPS
plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA, Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
JUDr. Josef Valenta, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
Ing. Jan Valouch, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Organizační výbor konference:

Mgr. Vlasta Buková, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Monika Hánová, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Bc. et Bc. Lukáš Snopek, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek, UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Kateřina Víchová, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Záštitu nad konferencí převzali: